غیبت سراج‌الدین حقانی از کابل گزارشی از صمصامه سیرت، افغانستان اینترنشنال