نگرانی از وضعیت شهروند امریکایی در زندان طالبان

نگرانی از وضعیت شهروند امریکایی در زندان طالبان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد: رایان کوربت، شهروند امریکایی در بند طالبان با خطر مرگ روبروست. عارف یعقوبی با جزییات بیشتر:

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵