صحبت‌های مارشال دوستم در نشست مجازی شورای مقاومت ملی

صحبت‌های مارشال دوستم در نشست مجازی شورای مقاومت ملی

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸