عروسی‌های دسته‌جمعی رسم منطقه‌یی- گزارشی از اسما سرگند، افغانستان اینترنشنال