قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ گزارشی از مهدی کاظمی، افغانستان اینترنشنال