گسترش دامنه اعتصاب کشاورزان در اروپا-جزئيات بیشتر از کیمیا قربانی و مصدق پارسا

گسترش دامنه اعتصاب کشاورزان در اروپا جزئيات بیشتر از کیمیا قربانی و مصدق پارسا، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳