واکسیناسیون تکمیلی کرونا-گزارشی از همایون خیری، افغانستان اینترنشنال

واکسیناسیون تکمیلی کرونا گزارشی از همایون خیری، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸