روایت زندگی دختری محروم از آموزش عالی- منیر احمدی گزارش می‌دهد.