غیبت رهبران روسیه، چین و هند در مجمع عمومی- گزارشی از صمصامه سیرت، افغانستان اینترنشنال