نشست رهبران سیاسی افغانستان در ترکیه گفت‌وگو با احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی