زخمی شدن چندین تن در انفجار کابل - نصیر بهزاد، جزئیات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴