دشواری‌های زندگی کودکان کار در حاکمیت طالبان

دشواری‌های زندگی کودکان کار در حاکمیت طالبان ملکه احمدزی، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰