تعامل جهان با طالبان - رینا امیری، می‌گوید جهان به شدت در پی گزینه بدیل طالبان است

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱