خوشحالی رهبر کوریای شمالی از شکست یک ویروس-گزارشی از محسن ایزدی، افغانستان اینترنشنال