نمایشگاه هنری در کابل-بنفشه یعقوبی گزارش می‌دهد

کارگاه هنری مژگان درانی، در کابل نمایشگاهی از نقاشی‌های هنرمندان برگزار کرده است بنفشه یعقوبی گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۶