پوشش زنان در کشورهای همسایه افغانستان گزارشی از الهام کریمی، افغانستان اینترنشنال