آزادی زندانیان طالبان-گزارشی از رحمان کاکر، افغانستان اینترنشنال

آزادی زندانیان طالبان گزارشی از رحمان کاکر، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲