بحران اقتصادی افغانستان گزارشی از الیاس منصور، افغانستان اینترنشنال