پناهجویان اهل افغانستان در تاجیکستان-گزارشی از صوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال

پناهجویان اهل افغانستان در تاجیکستان گزارشی از صوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶