اتهام تجاوز جنسی به فرمانده امنیه طالبان در تخارزلمی‌ آشنا جزئيات می‌دهد

اتهام تجاوز جنسی به فرمانده امنیه طالبان در تخارزلمی‌ آشنا جزئيات می‌دهد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۴