آوارگان غزه در جستجوی مکانی امن-شراره سروری گزارش می‌دهد:

آوارگان غزه در جستجوی مکانی امن شراره سروری گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸