پایان روز نخست نشست یازدهمین دور کنفرانس امنیتی هرات - شهناز کامل‌زاده، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶