شبکه تحلیلگران: سلطه طالبان توازن‌قوا در هزاره‌جات را به نفع کوچی‌ها تغییر داده است

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۶