سخنرانی احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی در نشست مخالفان طالبان

سخنرانی احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی در نشست مخالفان طالبان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲