درخواست جدید طالبان برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان-گزارشی از الهام کریمی

درخواست جدید طالبان برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان گزارشی از الهام کریمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰