خط و نشان وزیر دفاع طالبان به همسایگان-گزارشی از نجیب پاسون، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

خط و نشان وزیر دفاع طالبان به همسایگان گزارشی از نجیب پاسون، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰