هنرمند مهاجر:‌ داوود هلمندی، فیلم‌ساز، عکاس و پژوهشگر

در این رشته برنامه‌ها به سراغ هنرمندان، نویسندگان، فلمسازان و خبره‌گان فرهنگی می‌رویم و هنرمندان مهاجر را در خانه یا کارگاه‌شان در انجام کارهای روزمره همراهی می‌کنیم و چگونگی زندگی خلاقانه هنرمندان مهاجر را از زبان خودشان می‌شنویم و در حالی که آنان را حین آفرینش هنری می‌بینیم، دیدگاه آنان را در مورد ذهن خلاق، زندگی حرفه‌یی و چالش‌های که به عنوان یک هنرمند مهاجر باید پشت سر بگذارند می‌شنویم.

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

هنرمند مهاجر

در این رشته برنامه‌ها به سراغ هنرمندان، نویسندگان، فیلم‌سازان و خبره‌گان فرهنگی می‌رویم و هنرمندان مهاجر را در خانه یا کارگاه‌شان در انجام کارهای روزمره همراهی می‌کنیم و چگونگی زندگی خلاقانه هنرمندان مهاجر را از زبان خودشان می‌شنویم. در حالی که آنان را حین آفرینش هنری می‌بینیم، دیدگاه آنان را در مورد ذهن خلاق، زندگی حرفه‌یی و چالش‌های که به عنوان یک هنرمند مهاجر باید پشت‌سر بگذارند می‌شنویم.