زنان منجی صنایع دستی امارات- مرتضی رضایی گزارش می‌دهد.