رو آوردن دختران محروم از آموزش به نقاشی-گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

رو آوردن دختران محروم از آموزش به نقاشی گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶