نشست حامیان جبهه مقاومت ملی در ناروی- قدم شاه شهیم، رئیس ستاد پیشین