کشف گور دسته جمعی در قندهار- گزارشی از یونس انتظار، افغانستان اینترنشنال