روز جهانی آموزش و محرومیت صدها هزار دختر افغان از آموزش و تعلیم گزارشی از الهام کریمی

روز جهانی آموزش و محرومیت صدها هزار دختر افغان از آموزش و تعلیم گزارشی از الهام کریمی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴