موضع طالبان افغانستان در پیوند به وضعیت پاکستان- سخنان ضیا احمد، سخنگوی وزارت خارجه طالبان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۱