معامله با ریال به جای دالر-گفت‌وگو با محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری

معامله با ریال به جای دالر گفت‌وگو با محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹