دیدار سفیر اروپا با مرد ۱۰ میلیون دالری طالبان-گزارشی از حامد حیدری، افغانستان اینترنشنال