فقرزدایی در چین با صنعت کشاورزی گزارشی از بصیر آهنگ، افغانستان اینترنشنال