آواره شدن صدها خانواده بلخابی- گزارشی از سیر کاکر، افغانستان اینترنشنال