حمایت تاجیکستانی‌ها از فوتبالیستان افغانستان گزارشی از شهناز کاملزاده