رویکرد بریتانیا نسبت به افغانستان- گزارشی از تاج‌الدین سروش، افغانستان اینترنشنال