خشم جهان علیه طالبان- مریم رحمتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال می‌دهد