حمله مرگبار انتحاری به مسجدی در پیشاور جواد همدانی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال