زنده‌گی کادرهای افغانستان در دیار غربت- عبدالواحد حیدری گزارش می‌دهد