طالبان تغییر نصاب‌ آموزشی دانشگاه‌های افغانستان را آغاز کرده‌اند