آهنگ اعتراضی فریده ترانه به زن ستیزی طالبان- گفت‌وگو با فریده ترانه، آوازخوان