شکریه بارکزی در «بحث روز» به اکبر آغا و طالبان می‌گوید که زنان در خانه خدا هم روی نمی‌پوشانند