مارشال دوستم: در برابر طالبان باید به زور متوسل شد- گفت‌وگو با میرزا محمد یارمند

مارشال دوستم: در برابر طالبان باید به زور متوسل شد- گفت‌وگو با میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۹