پرتاب ماهواره روسی به ماه- گزارشی از همایون خیری، افغانستان اینترنشنال

پرتاب ماهواره روسی به ماه- گزارشی از همایون خیری، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۲۰