تظاهرات گسترده علیه طالبان در هامبورگ جزئیات بیشتر از جمشید بهرامی، افغانستان اینترنشنال