هراس و نگرانی همسایگان شمالی افغانستان از رشد تروریسم در این کشور

هراس و نگرانی همسایگان شمالی افغانستان از رشد تروریسم در این کشور کشورهای آسیای مرکزی: برای مقابله با تهدیدهای تروریستی از افغانستان باید برنامه‌ریزی کرد. شهناز کاملزاده، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲