پذیرش پناهندگی زنان افغانستان در دانمارک- شگوفه غفوری، پژوهشگر